Projektna dokumentacija

Cilj projekta

Cilj ovog projekta je doprinijeti održivom razvoju Grada Novske kroz poboljšanje standarda vodo-komunalnih usluga.

Usklađenje područja sa Direktivom 91/271/EEZ - Izgradnja UPOV-a III. stupnja pročišćavanja
Usklađenje područja sa Direktivom 1998/83/EZ - Osiguranje kvalitetne vode na područjima koja podliježu Direktivi 1998/83/EZ

Kratak opis projekta

Predviđeno je proširenje mreže sustava odvodnje u samom Gradu Novska te u okolnim naseljima kao i izgradnja centralnog Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Također, predviđena je i rekonstrukcija dijela postojeće kanalizacijske i vodoopskrbne mreže.

Predmetna projektna dokumentacija se u tehničkom smislu može promatrati kroz dva glavna segmenta:

 • Projektiranje dijela sustava odvodnje otpadnih voda (cca 42.100 m)
  Proširenje otprilike 40.500 m kanala sa potrebnim crpnim stanicama
  Rekonstrukcija otprilike 1.600 m kanala mješovite odvodnje
 • Projektiranje dijela vodoopskrbnog sustava
  Rekonstrukcija otprilike 13.000 m vodoopskrbnih cjevovoda (prioritetno cca 7.400 m)

Sufinanciranje projekta

Izrada projektne i natječajne dokumentacije za prijavu izgradnje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska za sufinanciranje iz fondova EU

Razdoblje provedbe: 07/2015 - 06/2017

Vrijednost projektne dokumentacije: 3.109.003,80 kn

Bespovratna sredstva: 2.642.653,20 kn

home_business_step_11
 • Sanacija, dogradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Novska
 • Dio vodoopskrbnog sustava je star i vodopropustan što uzrokuje gubitke vode
 • Javni sustav odvodnje je izrađen samo u dijelovima naselja Grada Novske
 • Sanitarne otpadne vode se skupljaju u neadekvatno izgrađenim septičkim jamama i velik broj se direktno ispiušta u recipijent
 • Otpadne vode se procijeđuju u okolno tlo i recipijent bez pročišćavanja - osjetljivo područje - Direktiva 91/271/EEZ nije zadovoljena
 • Projekt poboljšanja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Novske vrijedan je: cca 12,5 milijuna EUR
 • Od ukupnog ulaganja oko 70% će se financirati iz potpore EU, a preostali dio do 30% iz nacionalnih sredstava. Lokalni dio koji će finacirati JLS iznositi će oko 6 milijuna kuna
 • Krajnji rok za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadnim vodama na području aglomeracije Novska je 31.12.2020. godine
 • Otpadna voda će se pročišćavati na uređaju s III. stupnjem pročišćavanja na uređaju kapaciteta 11.700 ES
 • Provedbom interventnih mjera postići će se adekvatna zaštita recipijenata na predmetnom području
home_business_step_12
home_business_step_13

Koristi projekta za lokalno stanovništvo:

 • Viši standard života građana
 • Poboljšanje zdravstvenih i sanitarnih uvjeta
 • Pozitivan utjecaj na društvenu i gospodarsku obnovu Grada Novske
 • Uređenje ravilno raspoređene vodno-komunalne infrastrukture
 • Priključenje većeg broja stanovništva na sustav javne odvodnje
 • Tehnološki napredan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s visokim stupnjem pročišćavanja
 • Zaštita kvalitete površinskih i podzemnih voda
 • Očuvanje okolnih ekosustava sa izuzetnom bioraznolikošću
LETAK AGLOMERACIJA NOVSKA

Lokacijska dozvola odvodnja Bročice

Lokacijska dozvola odvodnja grad Novska

Lokacijska dozvola Novska istočni dio

Lokacijska dozvola rekonstrukcija vodoopskrbe Novska

Lokacijska dozvola UPOV aglomeracije Novska

Građevinska dozvola odvodnja Bročice

Građevinska dozvola vodoospkrba Novska

Partneri